ارزیابی برنامه های انتخاب با و بدون استفاده از داده های ژنومی در مرغ های بومی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این مطالعه مقایسه سه برنامه انتخاب و دو ویژگی پیش بینی ارزش های اصلاحی در مرغ های بومی ایران به کمک شبیه سازی رایانه ای بود. صفات شبیه سازی شده شامل اوزان بدن در زمان تولد (BW1)، هشت هفتگی (BW8)، دوازده هفتگی (BW12) و بلوغ جنسی (BWM)، سن در زمان اولین تخم گذاری (AFL)، وزن اولین تخم مرغ (EWM)، میانگین وزن تخم مرغ (EW) و تعداد تخم مرغ (EN) بود. اولین برنامه شامل انتخاب خروس ها بر اساس ارزش اصلاحی BW12 و انتخاب مرغ ها بر اساس شاخص انتخاب با چهار صفت BW12، AFL، EW و EN بود. در دومین برنامه، همه خروس ها و مرغ ها بر اساس شاخص بیان شده قبلی، انتخاب شدند. ولی در سومین برنامه، خروس ها بر اساس ارزش اصلاحی BW12 و مرغ ها بر اساس ارزش اصلاحی EN  انتخاب شدند. ارزش های اصلاحی افراد در سه برنامه اشاره شده به کمک دو ویژگی BLUP و ssGBLUP پیش بینی شدند. تلاقی ها بر اساس نسبت مشارکت بهینه انجام شد. نتایج حاصل نشان داد برآوردهای ارزش اقتصادی کل سه برنامه اول، دوم و سوم به ترتیب در روش ssGBLUP برابر با 450، 460 و 421  و در روش BLUP برابر با 434، 349 و 418 بود. ضریب همخونی حاصل از برآوردهای ssGBLUP نسبت به برآوردهای BLUP بیشتر بود (در سه برنامه به ترتیب 083/0، 287/0 و 046/0 در برابر  072/0، 116/0 و 024/0). نتایج حاصل نشان داد برنامه اول برای ایجاد گله مادر جوجه های گوشتی، برنامه دوم برای ایجاد گله ای دومنظوره برای تولید تخم مرغ و گوشت و برنامه سوم برای ایجاد گله ای با بیشترین ارزش اقتصادی کل و با حداقل افزایش همخونی مناسب بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135868 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!