اثر مجزا و ترکیبی تمرین تناوبی شدید و گیاه دارویی زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان میانسال ورزشکار

پیام:
چکیده:
مقدمه

به دلیل سبک زندگی غیرفعال، شیوع بیماری های قلبی- عروقی در چند دهه اخیر افزایش یافته است. شواهد علمی نشان دهنده خواص درمانی زنجبیل می باشند. پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت و گیاه دارویی زنجبیل بر شاخص های منتخب خطر قلبی عروقی در ورزشکاران مرد بود.

مواد و روش ها

پژوهش نیمه تجربی حاضر با طرح پیش آزمون-پس آزمون در46 مرد پیشکسوت فوتبالیست (50-40 سال) انجام شد، که در چهار گروه تمرین (12 نفر)، تمرین و زنجبیل (10 نفر)، زنجبیل (12 نفر) و کنترل (12 نفر) بطور تصادفی تقسیم شدند. تمرینات تناوبی شدید میدانی به مدت چهار هفته و هر هفته سه جلسه، و زنجبیل نیز به مدت چهار هفته، روزانه 3000 میلی گرم به اجرا درآمدند. مقادیر سرمی CRP و اندازه گیری مقادیر فشار خون سیستول و دیاستول استراحتی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون سنجش شدند. برای مقایسه تغییرات بین گروهی از آزمون تحلیل کواریانس با آزمون تعقیبی بونفرنی و تغییرات درون گروهی با کمک تست t زوجی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

یافته ها

مداخله همزمان تمرین و زنجبیل کاهش معناداری را در سطوح سرمی شاخص CRP، فشار خون دیاستول و سیستول استراحتی در مقایسه با گروه کنترل (0.001=P) باعث شد. بعلاوه بهبود معناداری در مقادیر پایه CRP سرمی(0.004=P)، فشار سیستول (0.001>P) و دیاستول استراحتی (0.001=P) در گروه تمرین+ زنجبیل نسبت به پس آزمون به دنبال چهار هفته مداخله حاصل شد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد، مصرف همزمان گیاه دارویی زنجبیل و انجام تمرین های تناوبی شدید می تواند تاثیر مثبتی بر شاخص های خطر قلبی- عروقی داشته باشد و می توان به عنوان راهکارهای غیر دارویی از این دو ابزار در جهت پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135969 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.