تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP-2 ، COL-III و عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

تمرینات ورزشی منظم با حجم متفاوت در سطح گلوکز خون نوسان ایجاد کرده، بیان ژن را تعدیل می کند و هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP-2 ، COL-III و عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2 بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع تجربی است. بدین منظور 16 سر موش نر دیابتی به دو گروه 8 تایی;  تمرین تناوبی شدید (HIIT) و کنترل (C) تقسیم شدند . القاء دیابت به صورت پلت با رژیم غذایی پرچرب  (30 درصد چربی و 25 درصد فروکتوز) به مدت 24 هفته انجام شد. پس از آخرین جلسه تمرین و ریکاوری بعد از آن، آزمودنی ها قربانی و بطن چپ آن ها استخراج شد. جهت تعیین بیان ژن های  MMP-2 و COL-III از روش PCRReal time- و برای سنجش عملکرد قلبی از M-mode  اکوکاردیوگرافی استفاده شد. جهت مقایسه گروه ها از آزمون t مستقل در سطح آلفای 05/0 استفاده شد.

یافته ها

بیان ژن های MMP-2 و COL-III در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به ترتیب (001/0=p) و (02/0=p) کاهش معناداری را نشان دادند. وزن در هیچ یک از گروه ها تغییر معناداری نداشت. گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری را نشان دادند. کسر تخلیه ای (EF) و کسر کوتاه شدگی (FS) به ترتیب (001/0=p) و (01/0=p) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشتند.

نتیجه گیری

به نظر می رسد که احتمالا تمرین HIIT می تواند با کاهش بیان ژن های MMP-2 و COL-III کاردیومیوپاتی دیابتی را کاهش داده و عملکرد قلب را بهبود بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
415 -421
لینک کوتاه:
magiran.com/p2136503 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.