ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری با نگرش پرستاران در مراحل پایانی زندگی در سالمندان مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
مقدمه

پرستاران از جمله کارکنان درمانی درگیر در ارایه مراقبت به سالمندان مبتلا به سرطان در مراحل پایان زندگی می باشند که با توجه به تغییرهرم سنی جمعیت جهان به سمت سالمندی نگرش پرستاران در ارایه ی مراقبت به این افراد و کیفیت مراقبت آنان اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه بررسی همبستگی نگرش پرستاران به مراقبت درمراحل پایانی زندگی وکیفیت مراقبت از سالمندان مبتلا به سرطان می باشد.

روش

دراین مطالعه ی توصیفی - همبستگی، 113 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به معیارهای ورود، به روش تصادفی وارد مطالعه شده و از ابزارهای اطلاعات دموگرافیک، نگرش  پرستاران به مراقبت از مراحل پایان زندگی Frommelt (FATCOD) و کیفیت مراقبت (QUALPACS  )استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss نسخه 16 و آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان مبتلا به سرطان در مراحل پایان زندگی  45/87 که نگرش کمتراز 90 طبق پرسشنامه منفی و نامطلوب می باشد. میانگین کیفیت مراقبت به این بیماران نیز در بعد روانی اجتماعی 39/2 و در بعد ارتباطی 36/2 می باشد که تا حدودی مطلوب  خوانده می شود. بین نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان مبتلا به سرطان و کیفیت مراقبت آن ها همبستگی مستقیم وجود داشت (4/0 ≤p).

نتیجه گیری کلی

با توجه به نگرش منفی پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان مبتلا به سرطان و همبستگی مستقیم آن با کیفیت مراقبت، و تغییر هرم سنی جمعیت به سمت سالمندی، لازم است کلاس هایی در دوره دانشجویی و دوره های بازآموزی جهت پرستاران، جهت تغییر نگرش آنها نسبت به سالمندان مبتلا به سرطان برگزار شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2136645 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.