تعیین الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از روش real-time pcr

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

بیماری فیتوپلاسمایی تورم جوانه ی گوجه فرنگی در سال های اخیر در مناطق مختلف کشور شیوع پیدا کرده است. این مطالعه با هدف تعیین غلظت و الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا در گوجه فرنگی، به منظور ردیابی سریع تر بیمارگر به خصوص در دوره ی کمون بیماری و مدیریت بهتر آن انجام شد.

مواد و روش ها

در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، سه گیاه گوجه فرنگی به وسیله ی پیوند به کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا آلوده شدند. در فواصل زمانی 10، 20، 40 و 70 روز پس از مایه زنی، نمونه برداری از برگ های انتهایی گیاهان تیمار، برگ ها از ساقه های بالا و پایین محل پیوند و نیز ریشه های فرعی انجام شد. سپس با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی، غلظت و الگوی گسترش فیتوپلاسما در گیاهان مذکور تعیین شد. همچنین، روش های واکنش زنجیره ای پلیمراز مستقیم و آشیانه ای در ردیابی فیتوپلاسمای همراه با بیماری استفاده و مقایسه شدند.

یافته ها

نتایج نشان دادند که کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا پس از ورود به گیاه، به سمت بالا و پایین حرکت کرده و به همین دلیل در برگ های بالایی و ریشه های گیاهان آلوده، غلظت آن بیشتر از برگ های میانی و پایینی بود. براساس یافته های این پژوهش، میانگین دوره ی کمون بیماری حدود 40 روز تخمین زده شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای حساس تر از واکنش زنجیره ای پلیمراز مستقیم در ردیابی این فیتوپلاسما به خصوص در دوره ی کمون بیماری بود.

نتیجه گیری

برای ردیابی و تشخیص بیماری تورم جوانه ی گوجه فرنگی ناشی از کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا، به ویژه در دوره ی کمون بیماری، بهتر است از برگ های انتهایی و ریشه ها نمونه برداری و از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه-ای استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
377 تا 392
لینک کوتاه:
magiran.com/p2136812 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!