تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مکمل زنجبیل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز است در نتیجه،روش های درمانی با عوارض کم یا بدون عوارض از جمله گیاهان دارویی و تمرینات ورزشی اهمیت ویژه ای دارند لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مکمل دهی زنجبیل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک زنان بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود.40 زن مبتلا به سندرم پلی کیستیک به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و به صورت تصادفی به چهار گروه شامل کنترل، تمرین پیلاتس، ترکیبی(تمرین+ مکمل زنجبیل) و مکمل زنجبیل تقسیم شدند. گروه های مداخله ی تمرینی، تمرینات پیلاتس را به مدت 12 هفته انجام دادند و گروه های مکمل روزانه سه کپسول یک گرمی زنجبیل مصرف کردند. قبل و پس از 12 هفته مداخله سطح پلاسمایی LH,FSH,، SHBG، تستوسترون و انسولین اندازه گیری شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار spss  و روش آماری تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی Tukey با سطح معنی داری 5 درصد تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که سطح (05/0<P) LH، تستوسترون (05/0<P) و انسولین (05/0<P) در سه گروه مداخله تمرین پیلاتس، مکمل زنجبیل و گروه ترکیبی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است و شاخص های (05/0<P) FSH  و (05/0<P) SHBG در گروه های مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است. در واقع یافته ها حاکی از اثر مداخلات بر شاخص های مورد بررسی است در حالیکه مداخله ترکیبی بیشترین تاثیر را داشته، بین گروه تمرین و زنجبیل در شاخص ها تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<P).

بحث و نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات پیلاتس و مکمل دهی زنجبیل میتواند اثرات مفیدی در کارکرد تخمدان ها داشته باشد و به عنوان یک روش درمانی جهت بهبود وضعیت بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
146 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2136889 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.