محاسبه برخی اندیس های توپولوژیکی از گراف فون نیومن منظم از حلقه Z_(p^α)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گراف فون نیومن منظم حلقه ی R ((G_Vnr (R)، گرافی است که ریوس آن همه ی عضوهای حلقه ی R است و دو راس مجزای x و y در آن تشکیل یال می دهند اگر و تنها اگر x+y فون نیومن منظم باشد. اگر R یک حلقه جابجایی و یکدار باشد، عضو a در R را فون نیومن منظم گوییم هر گاه xی در R وجود داشته باشد بطوریکه a=a^2 x. مجموعه عضوهای فون نیومن منظم حلقه ی R را با Vnr (R) نشان می دهیم. از نظر ریاضی شاخص توپولوژیکی یک گراف، مقدار عددی است که به آن گراف نسبت داده می شود و معرف بعضی از خواص آن می باشد. در این مقاله ابتدا درجه ریوس را برای حلقه R و تعداد یالها را در حالت های خاص را برای حلقه Z_(p^α) (p عدد اول) بدست آورده و سپس شاخص های توپولوژیکی نوع اول، دوم و سوم زاگرب، رندیک، وینر، فوق وینر و وینر معکوس گراف G_Vnr (Z_(p^α)) را بر اساس درجه ریوس و فواصل آنها محاسبه می کنیم.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
47 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137189 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!