بررسی تاثیر تمرین های جسمی- ذهنی بر افسردگی بعد از زایمان زودرس: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

زایمان زودرس و پیامدهای آن شامل نارسی نوزاد و بستری شدن در بخش NICU، با صدمات روحی- روانی به مادر و خانواده همراه است که با انجام مداخلات کم هزینه و عملی برای کاهش صدمات روحی- روانی می توان نقش مهمی در ارتقای سلامت مادران داشت. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرین های جسمی- ذهنی بر افسردگی بعد از زایمان زودرس انجام شد.

روش تحقیق

 این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 100 زن با زایمان زودرس در هفته 28-36، در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1398 انجام شد. نمونه گیری به روش بلوک بندی تصادفی انجام و افراد مورد مطالعه به روش در دسترس انتخاب شدند و در  دو گروه کنترل (50 نفر) و مداخله (50 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله تمرین های ورزشی کششی را به همراه مراقبه توسط پژوهشگر در روز سوم بعد از زایمان، با تواتر دو جلسه در هفته تا 8 جلسه، انجام دادند و گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند. پرسشنامه افسردگی Beck برای هر دو گروه در 24 ساعت اول بعد از زایمان و در انتهای مطالعه تکمیل شد. تحلیل آماری داده ها با آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی و ویلکاکسون انجام گرفت.

یافته ها

 میانگین نمرات افسردگی در گروه مداخله و کنترل در انتهای پژوهش تفاوت آماری معنادار داشت (0/001≥P). میانگین نمره افسردگی در گروه مداخله در ابتدا و انتهای پژوهش معنادار بود (0/001>P).

نتیجه گیری

برنامه ورزشی کششی با تمرکز روی جسم متعاقب زایمان می تواند میزان افسردگی در مادران با زایمان زودرس را کاهش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
128 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137416 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.