تاثیر چک لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ ومیر بیماران جراحی شده در یک بیمارستان عمومی: یک مطالعه قبل و بعد

پیام:
چکیده:
مقدمه

عمل جراحی یکی از مراقبت های درمانی پرکاربرد به شمار رفته که میزان بالایی از عوارض و مرگ ومیر به این مراقبت اختصاص دارد و این در حالیست که بر اساس برآوردهای انجام گرفته نیمی از این پیامدها قابل پیشگیری هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چک لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ ومیر و بیماران جراحی شده بود.

روش کار

  مطالعه توصیفی-تحلیلی و آینده نگر حاضر در سه گام کلی بصورت قبل و بعد و در یک بیمارستان عمومی شهر تهران انجام شد. از میان بیماران جراحی شده، 1604 بیمار در دو گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از اجرای مداخله به صورت تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات آنان بر اساس چک لیست ایمنی جراحی استاندارد شده سازمان جهانی بهداشت که مورد اعتبارسنجی قرار گرفت استخراج گردید. تجزیه و تحلیل های آماری نیز با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین، درصد) و آزمون های تحلیلی (کای دو، تی زوجی) در محیط نرم افزار Stata انجام شد.

یافته ها

روایی ابزار مطالعه با روش روایی صوری و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تعیین شد. مطابق نتایج، تفاوت معناداری قبل و بعد از اجرای چک لیست ایمنی جراحی در عوارض و مرگ ومیر و بیماران جراحی شده مشاهده نشد (P>0/05).

نتیجه گیری

 اثربخشی یک ابزار وابسته به مجموعه ای از شرایط بوده که در راس آن نحوه بکارگیری ابزار و نگرش کارکنان به آن ابزار قرار دارد، لذا به نظر می رسد تکمیل چک لیست ایمنی جراحی صرفا به عنوان یکی از مراحل فرآیند جراحی نمی تواند سبب بهبود وضعیت و کاهش عوارض و مرگ ومیر و بیماران جراحی شده گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -52
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.