بررسی وضعیت احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید مطهری مرودشت: یک مطالعه توصیفی مقطعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

یک احیای قلبی ریوی موفق به عوامل مختلفی از جمله: سن، جنس،بیمار، علت ایست قلبی ریوی، زمان شروع CPR و... بستگی دارد. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید مطهری مرودشت بود.

روش کار

در این مطالعه توصیفی مقطعی کلیه موارد احیای قلبی ریوی در طول یک سال از فروردین 93 تا فروردین 94 در کلیه بخش های درمانی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه کلیه عوامل مرتبط با احیای قلبی ریوی اعم از سن، جنس، بیماری زمینه ای، علت ایست قلبی تنفسی، زمان شروع CPR، وجود یا عدم امکانات مرتبط، حضور یا عدم حضور پزشک متخصص یا عمومی، نتیجه CPR و عوارض ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

نتایج

46.7 درصد از CPR های انجام شده موفق بودند. بین سن و موفقیت CPR رابطه معنی داری وجود داشت(P=0/018). بین جنسیت و موفقیت CPR   رابطه معنی داری وجود داشت(P=0/001). به طوری که در زن ها موفقیت CPR به طور معنی داری بیشتر از مردان بود. بیشترین فراوانی برای علت ناموفق بودن عمل CPR مربوط به، به موقع نرسیدن تیم CPR یا پزشک بود.

نتیجه گیری

میزان  CPR  های موفق در بیمارستان مرودشت نسبت به مطالعات مشابه در سطح خوبی قرار دارد. لذا پیشنهاد می شود تا با برنامه ریزی بهتر و مدنظر قرار دادن نتایج این تحقیق، میزان موفقیت در CPR بهتر شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137430 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.