بررسی رضایتمندی ارتباطی مشتریان

پیام:
چکیده:

امروزه با توجه به افزایش رقابت در فضای کسب وکار حکم بر صنعت بانکداری کشور، تغییرات قابل توجهی در رفتار مشتریان حاصل شده است. هدف از این پژوهش، بررسی رضایت مندی ارتباطی مشتریان: تبیین نقش کیفیت خدمات رضایت مشتری، وفاداری مشتری و تبلیغات توصیه ای در رضایتمندی ارتباطی مشتریان در میان مشتریان بانک پارسیان است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. ازاین رو پس از مطالعه مبانی نظریه پژوهش، ابعاد متغیرهای تحقیق شناسایی شد و سپس ازنظر سنجی از خبرگان، پرسشنامه تحقیق تهیه و در جامعه آماری توزیع جامع و جمع آوری گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از مشتریان بانک پارسیان انتخاب شدند. انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری اتفاقی از جامعه در دسترس بوده است. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده کلیه فرضیات پژوهش را تایید نموده و نشان می دهد که کیفیت خدمات ارایه شده بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنی دار دارد همچنین متغیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت معنی دار دارد، همچنین کیفیت خدمات ارایه شده نیز به تبلیغات توصیه ای تاثیر مثبت و معنی دار دارد، از طرفی دیگر وفاداری مشتری بر تبلیغات توصیه ای نیز تاثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین تبلیغات توصیه ای مشتریان از بانک پارسیان نیز بر رضایتمندی ارتباطی مشتریان تاثیر مثبت و معنی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137481 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.