راهبردهای زیست محیطی توسعه ی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فولاد خوزستان

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

استفاده بی حد و حصر از منابع طبیعی و افزایش آلودگیهای محیطی توسط صنایع مختلف منجر به زوال سریع محیط زیست خواهد شد. صنعت فولاد در تمام فعالیتهای خود با محیط زیست در تعامل است؛ بنابراین سبز بودن اقتصاد و توسعهی پایدار در این صنعت ضرورتی اجتنابناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فولاد خوزستان انجام شد.

مواد و روش ها

مشارکتکنندگان در این پژوهش به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید و تدوین راهبردها، خبرگان آشنا باا راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فولاد خوزستان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند، سپس مااتریس عوامال داخلای و خارجی و نیز ماتریس SWOT تشکیل شد و با استفاده از تکنیک TOPSIS راهبردهای تدوینشده اولویتبندی گردید.

یافته ها

در این پژوهش از دسته عوامل خارجی 6 فرصت و 5 تهدید و از دسته عوامل داخلی 8 قوت و 6 ضعف شناسایی شدند و نیز تعداد 21 باا نمارهی نهاایی » توسعه و تجهیز شرکت با فناوریهای جدید « راهبرد تدوین گردید. بالاترین امتیاز عوامل خارجی را 498 / 0 و باالاترین امتیااز با نمرهی نهایی » مدیریت پسماند و کنترل « عوامل داخلی را 31 / 0 کسب کردند.

نتیجه گیری

براساس نتایج پژوهش مجموع نمرهی نهایی ماتریس عوامل خارجی (EFE) و ماتریس عوامل داخلای (IFE) باه ترتیاب 72 / 2 و 57 / 2 است که نشاندهندهی عملکرد مناسب شرکت میباشد. همچنین راهبرد ST1 با شاخص نزدیکی 7 / 0 رتبهی برتر را کسب نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
98 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.