بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی روستایی شمال غرب شهر تبریز

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

دیابت یک مشکل بهداشتی عمده در سراسر جهان است و شیوع آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه افزایش چشمگیری داشته است. بیماران دیابتی با مشکلات متعددی مواجه هستند و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت این بیماران، بررسی کیفیت زندگی آنهاست. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی روستایی شمال غرب شهر تبریز بوده است.

مواد و روش ها

 در این پژوهش مقطعی 200 نفر از افراد دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی روستایی شمال غرب شهر تبریز به صورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد SF36 جهت بررسی کیفیت زندگی بیماران و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک بوده است. داده ها با روش های آمار توصیفی و تحلیلی (تی تست، ضریب همبستگی و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس) مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

میانگین نمره کیفیت زندگی شرکت کنندگان (11/23±) 54/42و در محدوده تا حدودی مطلوب قرار داشته است. بالاترین نمره مربوط به بعد درد بدنی (23/61±) 77/51و کمترین، محدودیت ایفای نقش به دلایل روانی(18/39±) 32/78بوده است. عواملی مانند سن، وضعیت تاهل، سن ابتلا، سطح سواد، نوع درمان و تعداد اعضای خانواده با کیفیت زندگی رابطه معنادار داشتند.

نتیجه گیری

 تغییرات در ابعاد کیفیت زندگی متاثر از عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و سنجش این موارد می تواند اطلاعات مفیدی در مورد بیماریهای مزمن فراهم آورد که برای برنامه ریزی های مراقبتی و اصلاح کیفیت زندگی این افراد سودمند خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
109 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137520 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.