مشخصات روان سنجی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» در بیمارستان های ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

ایمنی بیمار یکی از مقوله های مهم در مباحث بهبود کیفیت ارایه ی خدمات سلامت میباشد که مورد توجه سازمان های بهداشتی درمانی است. رویکرد اخیر سازمان بهداشت جهانی جهت ارتقای ایمنی بیمار، تاکید بر مشارکت فعال بیماران دارد. مشارکت بیماران می تواند باعث کاهش خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار گردد. با توجه به نبود پرسش نامه ی روا و پایای فارسی مرتبط در خصوص نقش بیماران در ایمنی بیمار، هدف مطالعه ی حاضر، روان سنجی نسخهی فارسی پرسش نامه ی «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» میباشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه، تعداد 30 بیمار مشارکت داشتند. پرسش نامه ی مذکور شامل 9 بعد و 41 سوال بود که برحسب مقیاس 5 گزینهای لیکرت نمره-گذاری شده بود. پرسش نامه، میزان تمایل بیماران برای سوال کردن درباره ی مسایل مربوط به ایمنی بیمار، از پزشک و پرستار را نشان می داد. برای بررسی روایی محتوایی از شاخصهای CVR و CVIو برای ارزیابی پایایی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شد.

یافته ها

شاخص CVR کل پرسش نامه 0/89 به دست آمد که برای ابعاد مختلف پرسش نامه از 0/79 تا 0/95 متغیر بود و شاخص CVI کل پرسش نامه 0/94 به دست آمد که برای ابعاد مختلف پرسش نامه از 0/89 تا 1 متغیر بود. آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 0/79 محاسبه گردید. آلفای کرونباخ هریک از ابعاد هم از 0/7 تا 0/96 متغیر بود که نشان از پایایی مناسب سوالات پرسش نامه بود.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که نسخه ی ترجمه شده ی پرسش نامه «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار میباشد و میتوان از آن برای سنجش تمایل بیماران به مشارکت در ارتقای ایمنی خود استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
137 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137522 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.