اثربخشی «تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای» بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر

پیام:
چکیده:
مقدمه

برخی ازبیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر از مشکلات اضطراب و افسردگی رنج می برند و این حالات به افزایش درد آنان و کاهش کیفیت زندگی شان منجر می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین  اثربخشی "تحریک جریان مستقیم  فرا جمجمه ای"، بر درد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر بود.

روش کار

این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون دارای گروه کنترل در زنان دارای سندرم روده تحریک پذیر شهرستان دزفول، در سال 1398 انجام شد. 24 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به 2 گروه  تجربی و کنترل تقسیم گردیدند.  ابزارهای اندازه گیری شامل "پرسشنامه فرم کوتاه درد مک گیل" "(Short-Form Mc Gill Pain Questionnaire)،  پرسشنامه "کیفیت زندگی در روده تحریک پذیر" Irritable Bowel Syndrome-Quality of Life-34))، "مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی" Hospital Anxiety and Desperation Scale" بود. روایی محتوا و پاپایی به روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای گروه تجربی طی 10 جلسه انفرادی از "تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای" استفاده شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.

یافته ها

پس از مداخله، بین گروه تجربی وگروه کنترل از لحاظ درد (29/19=F, 001/0 =P)، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (93/39=F, 001/0=P)، اضطراب (89/46 =F, 001/0=P)، افسردگی (62/36=F, 001/0=P) تفاوت معنی دار وجود داشت.

نتیجه گیری

"تحریک جریان مستقیم  فرا جمجمه ای"  قادر است میزان درد، اضطراب و افسردگی بیماران دارای سندرم روده تحریک پذیر را کاهش دهد و به افزایش کیفیت زندگی آنان کمک نماید. بنابراین، پیشنهاد می گردد متخصصان داخلی و گوارش جهت درمان بیماران مذکور، طی همکاری باروانشناسان سلامت، از مداخله مبتنی بر "تحریک جریان مستقیم  فراجمجمه ای" استفاده نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137689 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.