نقش نیازهای بنیادین روان شناختی در هویت اخلاقی

چکیده:
زمینه

تعهدات اخلاقی درمانگران از موضوعات مهمی است که توجه پژوهشگران حوزه اخلاق پزشکی را به خود جلب کرده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نیازهای بنیادین روان شناختی و هویت اخلاقی در دانشجویان پزشکی بود.

روش

طرح این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. آزمودنی ها، 140 دانشجوی پزشکی دوره اینترنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از بیمارستان های دولتی شهر شیراز انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس نیازهای بنیادین روان شناختی و مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی استفاده شد. داده ها به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 نتایج پژوهش نشان داد که ارضای نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط همبستگی مثبت و معنادار با درون سازی هویت اخلاقی دارند. همچنین، ارضای نیاز به خودپیروی، نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط با نمادسازی هویت اخلاقی همبستگی مثبت و معنادار، نشان دادند. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که ارضای نیاز به شایستگی، درون سازی هویت اخلاقی و ارضای نیاز به ارتباط، نمادسازی و نمره کل هویت اخلاقی را به نحو مثبت پیش بینی می کنند.

نتیجه گیری

 به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر هم راستا با شواهد پژوهشی پیشین و نظریه خودتعیینی، نشانگر اهمیت ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی در تشکیل هویت اخلاقی دانشجویان رشته پزشکی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137793 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.