نقش رهبری اخلاقی در عملکرد کارکنان

پیام:
چکیده:
زمینه

یکی از مهمترین دغدغه های هر سازمانی، بهبود و تقویت عملکرد کارکنان سازمان است. یکی از سازمان هایی که عملکرد کارکنانش از اهمیت بیشتری برخوردار است، سازمان های فعال در حوزه بهداشت و درمان می باشند؛ چرا که تاثیر سطح عملکردی آنان به طور مستقیم بر پیکر جامعه نمایان می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی، رابطه رهبر - پیرو، خودکارآمدی و هویت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در شهرستان رشت است.

روش

این تحقیق به لحاظ روش، توصیفی - همبستگی است؛ و جامعه آماری آن متشکل از 3860 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در شهرستان رشت بوده که 349 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق و به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد بوده که از نظر روایی و پایایی مورد تایید می باشد. در پایان، از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار spss و lisrel برای تحلیل داده ها استفاده گردید.

یافته ها

 نتایج نشان می دهد رهبری اخلاقی، از طریق رابطه رهبر - عضو، خودکارآمدی و هویت سازمانی با عملکرد کارکنان رابطه دارند. همچنین رابطه مستقیم رهبری اخلاقی با عملکرد کارکنان تایید نگردید.

نتیجه گیری

با توجه به یافته ها، می توان گفت افزایش سطح مولفه های رهبری اخلاقی مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، رابطه رهبر- پیرو، هویت سازمانی و خودکارآمدی در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، منجر به سطح بیشتری از عملکرد کارکنان این دانشگاه خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
108 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.