تحلیل کانونی شجاعت اخلاقی حرفه ای با سرمایه اجتماعی

پیام:
چکیده:
زمینه

با توجه به اینکه شجاعت اخلاقی حرفه ای یک ویژگی ضروری برای رفتار اخلاقی در محیط های سازمانی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل روابط شجاعت اخلاقی حرفه ای و سرمایه اجتماعی بود.

روش

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری به تعداد 230 نفر بودند. با استناد به جدول مورگان تعداد 144 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده انتخاب شدند که از این تعداد، 129پرسشنامه کامل بازگردانده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه شجاعت اخلاقی حرفه ای و سرمایه اجتماعی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی کانونی استفاده گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد که بین مولفه های شجاعت اخلاقی حرفه ای و مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری

برای افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان باید زمینه بروز شجاعت اخلاقی حرفه ای را در کارکنان ایجاد و تقویت نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
136 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.