تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار

پیام:
چکیده:
زمینه

اغلب سازمان های امروزی شاهد وقوع انواع رفتارهای غیراخلاقی با انگیزه های مختلف هستند. این پژوهش به شناسایی آن دسته از رفتارهای غیراخلاقی می پردازد که با قصد کمک به سازمان و یا اعضای آن صورت می گیرد.

روش

رویکرد پژوهش، کیفی و استراتژی تحقیق، روایت پژوهی است. جامعه پژوهش را مدیران میانی ادارات دولتی استان خراسان رضوی تشکیل داد و چهارده نفر از مدیران دستگاه های مختلف به روش غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه بود و از روش تحلیل مضمون برای نیل به یافته ها استفاده شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد در هفت حوزه شامل "بودجه و اعتبارات"، "تنظیم قراردادها و کارمزدها"، "کسب و حفظ وجهه"، "اطلاع رسانی و گزارش دهی"، "حقوق و مزایا"، "ترفیع و ارتقاء"، و "ارزیابی عملکرد"، رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار رخ می دهد.

نتیجه گیری

در سازمان های دولتی انواعی از رفتارهای غیراخلاقی با هدف تامین منافع سازمان یا اعضای آن صورت می گیرد که می تواند در بلندمدت هزینه هایی را بر سازمان تحمیل کند.

نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
158 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.