تحلیل نقش انتقال فناوری در اخلاق حرفه ای کارکنان

پیام:
چکیده:
زمینه

انتقال فناوری می تواند شامل تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، مهارت و تجربه انسانی، داده ها، دانش، فنون و همچنین مدیریت باشد. مقاله حاضر با هدف تحلیل نقش انتقال تکنولوژی در اخلاق کاری کارکنان انجام شده است. 

روش

  این پژوهش از نوع تحقیق کاربردی می باشد و یک تحقیق توصیفی (از نظر هدف)، پیمایشی (از نظر زمان) و بر پایه همبستگی است .جامعه آماری پژوهش کارکنان واحدهای صنعتی غذایی گلوتن بودند. 45 نفر از این کارکنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه 50 سوالی اخلاق حرفه ای  و پرسشنامه انتقال فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره و برای آزمون الگوی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شده است.  ‏

یافته ها

براساس خروجی نرم افزار و اعداد معناداری، یافته ها نشان داد چهار بعد اصلی انتقال فناوری در مجموع به طور معناداری تا 7/13 از واریانس اخلاق حرفه ای کارکنان را تبیین می کنند. ‏

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه می توان با تاکید و اهمیت دادن به موضوعات فناوری و انتقال و پذیرش فناوری در سازمان، از آن در جهت کمک به اخلاق حرفه ای و وجدان و تعهد کاری کارکنان استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
162 -165
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137812 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.