مطالعه حذف مواد رنگزا از مخلوط دوتایی توسط پوست سبز فندق به عنوان پسماند کشاورزی با روش سطح پاسخ

پیام:
چکیده:

جذب زیستی مواد رنگزای ایندیگوکارمین و متیل نارنجی در سیستم های تک جزیی و دوجزیی به وسیله پوست سبز فندق با استفاده از روش سطح پاسخ بهینه شد.شرایط بهینه برای سیستم های دو جزیی در  pH برابر 3 و غلظت جاذب g/l 0.1 و زمان تعادل برابر 60 دقیقه به دست آمد. در این شرایط ظرفیت جذب کل mmol/g   0.12 بود. چهار مدل ایزوترم در سیستم های تک جزیی و دو جزیی مقایسه شدند. ایزوترم فروندلیشو مدل سنتیک شبه درجه دوم به خوبی بر داده های آزمایش برازش شدند. مطالعات ترمودینامیک نشان داد که فرآیند جذب زیستی خودبه خودی است. پوست سبز فندق به عنوان یک جاذب زیستی طبیعی، به علت ارزان بودن، در دسترس بودن و ظرفیت خوب جذب برای حذف مخلوط مواد رنگزا در ابعاد وسیع قابل استفاده است. مقایسه نتایج با دستاوردهای سایر جاذب ها نشان داد کهپوست سبز فندق دارای ظرفیت جذب بالاتری برای این مواد رنگزا نسبت به کیتوسان، پوست جوز برزیلی، سبوس برنج، پوست موز و پوست پرتقال است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137906 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.