بررسی قابلیت و حساسیت سنجی شاخص های طیفی ماهواره ای در پهنه بندی شدت آتش سوزی مناطق جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کاری عرب داغ-گلستان)

پیام:
چکیده:

تهیه نقشه دقیق شدت آتش سوزی برای مدیریت ریسک آتش در اکوسیستم های جنگلی حایز اهمیت است. شاخص های طیفی از سنجنده های نوری به عنوان یکی از باندهای قابل قبول برای طبقه بندی و نشان دادن تفاوت طیفی طبقات مختلف پوشش گیاهی شناخته شده است. در این تحقیق قابلیت مجموعه ای از شاخص های استخراج شده از تصاویر ماهواره های Sentinel-2 و Landsat-8 با اندازه تفکیک مکانی مختلف برای تهیه نقشه دقیق شدت آتش سوزی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در منطقه دچار آتش سوزی سال 1397 جنگلکاری های عرب داغ استان گلستان بررسی شد. بعد از پیش پردازش های لازم، شاخص های تک و دوزمانه مناسب از تصاویر سنجنده های تحت بررسی ایجاد شد. مقادیر شاخص بهینه برای باندها در فضای دوبعدی قبل و بعد از آتش سوزی برای بررسی حساسیت این باندها به تغییرات اتفاق افتاده درون طبقات آتش سوزی محاسبه شد. بهترین نتیجه مربوط به باندهای NIR-SWIR2 با مقدار شاخص بهینه 77/0 برای سنجنده Sentinel-2 و 68/0 برای سنجنده Landsat8-OLI به دست آمد. براساس مقادیر شاخص بهینه، بهترین شاخص ها انتخاب شد و مقادیر این شاخص ها پس از آتش سوزی و همچنین شاخص های دوزمانه (قبل و بعد آتش سوزی) استخراج شدند. نقشه واقعیت زمینی نمونه ای طبقات شدت آتش سوزی با استفاده از روش نمونه گیری انتخابی با بازدید میدانی از طبقات شدت دچار آتش سوزی در منطقه تهیه شد. طبقه بندی با شاخص های مختلف با الگوریتم جنگل تصادفی انجام گرفت و نتایج با نقشه واقعیت زمینی نمونه ای ارزیابی شد. بهترین نتیجه با تلفیق شاخص ها از همه باندهای استخراج شده از سنجنده Landsat8-OLI به روش شاخص دوزمانه با ضریب کاپای 96/0 به دست آمد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.