تعیین مناسب ترین مساحت و شکل قطعه نمونه در توده های جنگل کاری عرب داغ شهرستان کلاله، استان گلستان

پیام:
چکیده:

دستیابی به اهداف و اجرای جنگلداری پایدار، نیازمند داده های پایه ای مستند و دقیق است تا بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام و راهکارهای بهینه برای جنگلداری پایدار ارایه داد. هدف این تحقیق، انتخاب مناسب ترین مساحت و شکل قطعه نمونه برای برآورد تعداد و حجم سرپای درختان در هکتار است. بدین منظور 60 هکتار از جنگلکاری های منطقه عرب داغ شهرستان کلاله در استان گلستان، به صورت صددرصد آماربرداری شد. سپس مشخصه حجم سرپا و تعداد درختان در هکتار برای قطعات نمونه با مساحت های (200، 400، 600، 800 و 1000 متر مربع) و شکل های دایره و مربع به روش منظم تصادفی و همچنین برای روش آماربرداری صددرصد محاسبه شد. نتایج حاصل از اندازه گیری قطعات نمونه با مساحت و شکل های مختلف، با مقدار عددی حجم سرپا و تعداد درختان در هکتار به دست آمده از آماربرداری صددرصد با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مقایسه شد. نتایج نشان داد که تفاوت درصد خطای آماربرداری قطعه نمونه 400 متر مربعی دایره ای (9/1 درصد) و مربعی (2/1 درصد) با قطعه نمونه 1000 متر مربعی بسیار کم است. همچنین شاخص  قطعه نمونه 400 متر مربعی دایره ای (89604) و مربعی (94979) نسبت به قطعه نمونه 1000 متر مربعی کمتر است. بنابراین می توان بیان کرد که قطعه نمونه 400 متر مربعی برای مشخصه حجم سرپا و تعداد درختان در هکتار مناسب تر است. نتایج نشان داد که شاخص  قطعه نمونه دایره ای با مساحت 400 متر مربع در مقایسه با قطعه نمونه مربعی با همان مساحت بسیار کمتر است و همچنین تفاوت درصد خطای آماربرداری آنها نیز بسیار کم است. بنابراین قطعه نمونه دایره ای نسبت به قطعه نمونه مربعی برای مشخصه حجم سرپا و تعداد درختان در هکتار مناسب تر است. به طور کلی نتایج نشان داد که مناسب ترین مساحت و شکل قطعه نمونه برای آماربرداری در جنگلکاری ها در منطقه مساحت 400 متر مربع و شکل دایره است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137954 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.