نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس نشخوار خشم (Sukhodolsky, Golub & Cromwell, 2001)، پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001) و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (Buysse, Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer, 1989) بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون تجزیه وتحلیل شد.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر پیش بین نشخوار خشم با کیفیت خواب برابر با 32/0 است که در سطح 0001/0>P معنی دار است. همچنین همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر پیش بین راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان با کیفیت خواب 34/0 است که در سطح 0001/0>P معنی دار است. طبق یافته های حاصل از پژوهش با کاهش میزان نشخوار خشم و راهبردهای شناختی منفی تنظیم هیجان، کیفیت خواب دانشجویان بهبود می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138006 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.