رابطه خودکارآمدی عمومی، تعلق و عشق و معنا در زندگی با میانجی گری ارزش های اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی، تعلق و عشق با معنا در زندگی با میانجی گری ارزش های اجتماعی در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری بود. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی و جامعه آماری دانش آموزان دختر سال سوم دوره دبیرستان به تعداد 4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (Sherer & Maddux,1982) مقیاس تعلق و عشق، مقیاس ارزش های اجتماعی و پرسشنامه معنا در زندگی (Steger et al,2006) بود. داده ها با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری بررسی شد. یافته ها بیانگر معناداری رابطه مستقیم متغیرهای خودکارآمدی عمومی، تعلق و عشق و ارزش های اجتماعی با متغیر معنا در زندگی بود (05/0>p). همچنین رابطه غیرمستقیم متغیر خودکارآمدی و تعلق و عشق با متغیر معنا در زندگی درصورتی که متغیر ارزش های اجتماعی میانجی باشد، معنادار است (05/0>p).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138008 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.