تاثیر تعهد شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی صمیمت در خانواده اصلی

پیام:
چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، تاثیر تعهد شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی صمیمت در خانواده اصلی بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جامعه آماری کادر درمانی بیمارستان های دولتی شهر اصفهان در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 262 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه تعهد شغلی فرح بخش (1390)، تعهد سازمانی (1990)  Allen & Meyer و مقیاس خانواده اصلی هاوشتادت، آندرسون، پیرسی، کاکران و فاین (1985) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار Amos24 صورت گرفت. به منظور آزمون روابط غیر مستقیم از روش بوت استراپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. به طورکلی نتایج نشان داد تمام مسیرهای مستقیم معنادار شدند (01/0>P). مسیر غیرمستقیم تعهد شغلی نیز از طریق صمیمیت در خانواده اصلی بر تعهد سازمانی معنادار بود. مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر تعهد سازمانی است؛ بنابراین می‏تواند به عنوان الگویی مناسب برای تدوین و طراحی برنامه های بهبود تعهد سازمانی مفید فایده باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138011 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.