بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، بر تاب آوری و نگرش های ناکارآمد زنان مبتلا به ام اس شهر تهران

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر تاب آوری و نگرش های ناکارآمد زنان مبتلا به ام اس شهر تهران بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری این پژوهش، همه زنان مبتلا به ام اس با نگرش ناکارآمد بالا و تاب آوری پایین که در سال 1396 به بخش بیماران سرپایی کهریزک مراجعه داشتند بود. روش نمونه گیری هدفمند بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری (,2003 Cooner & Davidson) و پرسشنامه نگرش ناکارآمد داس، (Waisman & Beck, 1997) بود. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش با 8 جلسه 90 دقیقه ای روان درمانی اکت قرار گرفت؛ اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوآ) تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان دهنده تفاوت معنادار (000/0 <p) در گروه آزمایش بعد از اجرای روان درمانی بود. نتایج نشان دهنده تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش تاب آوری 001/0>p) و کاهش نگرش های ناکارآمد (001/0>p) زنان مبتلا به ام اس بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
84 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138014 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.