ارزیابی عوامل موثر بر افزایش بهره وری مدیریت ایمنی کارگران از دیدگاه کارفرمایان، پیمانکاران و نیروهای کار در پروژه های ساختمانی: مطالعه ی موردی

پیام:
چکیده:

هدف این تحقیق شناسایی فاکتورهای موثر بر بهره وری مدیریت ایمنی کارگران ساختمانی از دیدگاه سه عامل کارفرما، پیمانکار و نیرو های کار می باشد. پس از بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ایمنی کارگران ساختمانی، فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران شناسایی شده، سپس این فاکتور ها به خبرگان و متخصصین امر سپرده شد. آن فاکتور هایی که از دیدگاه متخصصین اهمیت بیشتری داشته را انتخاب کرده و سپس در قالب یک پرسشنامه مشتمل بر سی پرسش گردآوری نموده ایم. این پرسشنامه ها به منظور جمع آوری داده ها در بین جامعه آماری مورد نظر (کارفرمایان، پیمانکاران و نیرو های کار) پخش گردیده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماریSPSS نسخه بیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران هم به صورت جداگانه از دیدگاه تک تک گروه های مورد مطالعه و هم به صورت تجمیعی از دیدگاه کل جامعه آماری مورد مطالعه، اولویت بندی شوند. طبق نتایج حاصله، فاکتور استفاده کارگران از وسایل حفاظت شخصی با مقدار میانگین 22.28 و فاکتور آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ایمنی در کارگاه های ساختمانی با مقدار میانگین 21.91 در صدر فاکتور های اثرگذار بر ایمنی کارگران ساختمانی می باشد. همچنین از مقایسه دیدگاه کلی هر سه عامل مورد مطالعه در این پژوهش با دیدگاه هر کدام از گروه های مورد مطالعه مشخص شد که دیدگاه کارگران قرابت و هم خوانی بیشتری با دیدگاه کلی را داراست.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138159 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.