ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان

پیام:
چکیده:
در محیط رقابتی امروزی، ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان نه تنها برای سرمایه گذاران و ذینفعان بسیار ضروری است بلکه یکی از الزامات توسعه پارک های علم و فناوری توجه به مقوله ارزیابی عملکرد آن ها می باشد. با توجه به نقش چشمگیر شرکت های دانش بنیان در ارتقاء نوآوری، تولید محصولات جدید، بهبود فرایند تولید، بهره-وری و نقش بسزای آن ها در توسعه ی اقتصادی، پرداختن به موضوع پیش بینی و ارزیابی عملکرد آن ها در راستای توسعه کارآفرینی فناورانه، می تواند بسیاری از آسیب های وارده بر حوزه عملکردی این شرکت ها را مشخص سازد. با توجه به مطالب ذکر شده مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد و تعیین عوامل موثر بر آن در 30 شرکت دانش بنیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات مستقر در پارک علم و فناوری شهرستان یزد انجام گرفته است. بدین منظور در این پژوهش ابتدا با بررسی حوزه تحقیق و توسعه ی شرکت ها، 8 سنجه بر اساس اطلاعات بدست آمده از شرکت ها انتخاب شد. سپس کارایی شرکت ها در دو مرحله با استفاده از تحلیل پوششی داده‏های شبکه ای و مدل BCC خروجی محور محاسبه گردید. در نهایت با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی کارایی مرحله اول و دوم شرکت ها پیش بینی شد و عملکرد شبکه با استفاده از پارامترهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه یازده شرکت در مرحله اول و بیست و سه شرکت در مرحله دوم بعنوان واحدهای کارا مشخص شدند. از یافته های پژوهش جهت ارزیابی عملکرد و پیش بینی روند حرکت شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات در سال های آتی می توان بهره برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138160 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.