تحلیل معیارهای تاب آوری و پایداری زنجیره تامین در صنعت داروسازی با استفاده از روش تحلیل ساختاری تفسیری

پیام:
چکیده:
اگر زنجیره تامین یک صنعت وظایف مربوطه را به درستی انجام ندهد، کار تمامی بخش های مجموعه دچار اختلال شده و درنتیجه کارایی کل مجموعه با ضعف روبرو خواهد شد. به بیانی دیگر تاب آوری و پایداری آن خصوصا در شرایط سخت و بحرانی ازجمله مباحثی است که باید موردتوجه بسیار قرار بگیرد. با توجه به اهمیت تاب آوری و پایداری زنجیره تامین در صنعت داروسازی ایران، در شرایط کنونی که کشور با تحریم هایی مواجه بوده و کمبود دارو در هر زمینه ایمی تواند موجب تلفات انسانی و هزینه هایجبران ناپذیر بسیاری گردد،در پژوهش حاضر به بررسی این مهم در صنعت داروی کشور و به طور خاص دو شرکت داروسازی زهراوی و داروپخش پرداخته شدهاست؛بدین صورت که پس از شناسایی معیارهایتاب آوری و معیارهای پایداری از منابع موجود و دریافت نظرات خبرگان صنعت دارو،تعیین روابط و سطح بندی معیارها با استفاده از روش تحلیل ساختاری تفسیری انجام می شود.نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که عواملی چون یادگیری، مدیریت ذی نفعان، میدان دید، سازمان، جایگاه در بازار، قدرت اقتصادی، فشارهای خارجی، فشارهای داخلی عواملی توانمند جهت تاب آوری زنجیره تامین هستند و باید بیش از سایر عوامل موردتوجه قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138161 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.