نقش میانجی یکپارچگی لجستیک در ارتباط با رایانش ابری و عملکرد سامانه آماد یکی از سازمان های نظامی-انتظامی کشور

پیام:
چکیده:

امروزه به کمک فناوری های نوین، ارتباطات در همه جا ممکن گردیده است. رایانش ابری پدیده نوظهوری است که به کمک اینترنت خدمات و کاربردهای متنوع و نوآورانه ای برای کسب و کارها، افراد و دولت ها، فراهم ساخته است. در چند سال اخیر این فناوری مورد توجه صاحب نظران لجستیک و زنجیره تامین قرار گرفته و معتقدند که به کارگیری این فناوری می تواند باعث بهبود در فرآیندهای کارکردی لجستیک شود. با این رویکرد، پژهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی یکپارچگی لجستیک در ارتباط با رایانش ابری و عملکرد سامانه آماد یکی از سازمان های نظامی-انتظامی کشور انجام شد. پژوهش پیش رو از دید هدف کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی به شمار می رود؛ برای جمع آوری داده های مولفه های تحقیق از پرسشنامه های استاندارد بومی سازی شده بهره جسته شد. هم چنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده ها، پژوهشی کمی به شمار می رود. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد. جامعه ی آماری تحقیق 440 نفر از کارکنان آمادی و فناوری اطلاعات می باشد که با توجه به تعیین حجم نمونه از روش کوکران، تعداد جامعه نمونه 206 نفر برآورد گردید به منظور سنجش پایایی، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. که نتایج پایایی رایانش ابری، یکپارچگی لجستیک و عملکرد سامانه آماد به ترتیب 0/865، 0/817 و 0/831 را نشان داد. این اعداد گویای این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به بیان دیگر، از پایایی لازم برخوردار است. شایان ذکر است، هیچ سوالی به دلیل نامناسب بودن داده ها و عدم تبیین واریانس متغیر مربوط به آن، از مجموع سوال ها حذف نشد. روایی سوال ها نیز به کمک اعتبار عاملی سنجیده شد. داده های تحقیق بوسیله مدل سازی معادلات ساختاری ترم افزار لیزرل 8/54 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که رایانش ابری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بوسیله یکپارچگی لجستیک بر عملکرد سامانه آمادی تاثیر دارد؛ بنابراین، نتیجه گیری می شود هر چه قدر یکپارچگی لجستیک بهبود یابد تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سامانه آماد بیشتر خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد به فناوری یارانش ابری در سیستم آماد توجه گردد که هم به صورت مستقیم و هم از طریق تقویت یکپارچگی لجستیک باعث بهبود مولفه های عملکرد (کیفیت - انعطاف پذیری - تحویل) خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138210 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.