ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تامین در آماد یک سازمان نظامی-انتظامی

پیام:
چکیده:
دوسوتوانی ضرورتی است که زنجیره تامین سازمان ها را توانمند می کند که بهتر خود را با تغییرات محیطی کسب وکاری هماهنگ کنند. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تامین در آماد یک سازمان نظامی-انتظامی انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران یکی از سازمان های دفاعی مستقر در استان تهران به تعداد 110 نفر می باشد که استفاده از فرمول کوکران 85 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه دوسوتوانی زنجیره تامین وامبا و همکاران که شامل دو بعد چابکی و انطباق پذیری می باشد مطابق با اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون پارامتریک (تی تک نمونه) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد آماد سازمان موردمطالعه دارای دوسوتوانی قابل قبولی می باشد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138211 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.