تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری

پیام:
چکیده:
مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت های صنعتی از طریق ایجاد مطلوبیت و حاکیت رابطه ای از منظر زیست محیطی در سراسر زنجیره تامین می کوشد تا از این مقوله در کل زنجیره تامین به عنوان یک ابزار راهبردی در مزیت رقابتی پایدار سود ببرند. هدف پژوهش بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری در شرکت مپنا است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری راکارشناسان شرکت مپنا به تعداد 240 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی 148 نفر تعیین شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. پایایی آنها از روش ضریب آلفای کرونباخ 0.879 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی به میزان 3.324 است. تاثیر مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری به میزان 6.685 است. تاثیر حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی به میزان 7.950 است. در نتیجه مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی تاثیر دارد وحاکمیت مشتری نقش تعدیلگر را در مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد اقتصادی دارد. مدیران می توانند برای توسعه ارتباط با مشتریان، ارتقای ظرفیت دانش، مهارت و تجربه اندوزی از طریق آموزش کارکنان و بهره مندی از افراد با تجربه مدنظر خود قرار دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.