اثر کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید، متیل جاسمونات و متیل سالیسیلات بر سرمازدگی، ویژگی های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی سرد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، اثر تیمارهای پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA)، متیل جاسمونات (MeJA) و متیل‏سالیسیلات (MeSA) بر سرمازدگی، ویژگی های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دمای 3 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90% به مدت 150 روز بررسی شد. تیمار GABA در غلظت 20 و 40 میلی مولار با استفاده از خلاء با فشار 30 کیلو پاسکال به مدت 8 دقیقه و بخار MeJA و MeSA در غلظت 50 و 100 میکرومولار به طور جداگانه به مدت 18 ساعت انجام شد. نمونه برداری در روزهای 1، 30، 60، 90، 120 و 150 انبارمانی انجام گرفت. تیمارها باعث کاهش سرمازدگی و نشت یونی میوه ها شد و میوه‏های شاهد در پایان دوره انبارمانی بیشترین شاخص سرمازدگی و نشت یونی را داشتند. کمترین میزان رطوبت پوست و آب میوه و بیشترین میزان ماده های جامد محلول کل (TSS) و pH در تیمار شاهد به دست آمد. میوه‏های تیمار شده با MeSA کمترین میزان a* و بیشترین زاویه فام (Hue°) را داشتند. کمترین میزان روشنایی (L*)، b*، زاویه فام و کروما در تیمار شاهد به دست آمد. در کل غلظت 100 میکرومولار MeSA موثرترین تیمار برای کاهش سرمازدگی و حفظ ویژگی های پوست و آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
377 تا 388
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!