برهمکنش تنظیم کننده های رشد گیاهی و عنصرهای غذایی بر رشد پایه دانهالی لیموی ولکامر پیش از پیوند در خزانه

پیام:
چکیده:

امروزه در تولید تجاری مرکبات، استفاده از دانهال سالم و یکنواخت برای پایه در محیط های کنترل شده، مرسوم شده است. برای تسریع در رشد، کوتاه نمودن فاصله زمانی از کاشت بذر تا پیوند دانهال اهمیت زیادی در کاهش هزینه های اولیه تولید و صرفه جویی در زمان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی برهمکنش تنظیم کننده های رشد شامل جیبرلین به غلظت صفر و 100 میلی گرم در لیتر و به دنبال آن پاکلوبوترازول به غلظت صفر و 500 میلی گرم در لیتر و منبع های تغذیه ای اوره صفر و 5/0% و سولفات نیکل صفر و 150 میلی گرم در لیتر بر بهبود رشد دانهال ولکامرلمون انجام شد. نتیجه ها نشان داد که استفاده از جیبرلین 100 میلی گرم در لیتر به همراه اوره 5/0% و سولفات نیکل 150 میلی گرم در لیتر افزایش معنی داری در طول ساقه دانهال ایجاد کرد و تیمار ترکیبی پاکلوبوترازول 500 میلی گرم در لیتر به دنبال استفاده از جیبرلین، اوره و سولفات نیکل بهترین اثر را بر مقدار قطر ساقه دانهال داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
389 -398
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138249 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.