تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت سالیسیلیک اسید بر مقدار ترکیب های آنتی اکسیدانی و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه کیوی

پیام:
چکیده:

محلول پاشی غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بر سیستم آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه کیوی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور،  غلظت های صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار سالیسیلیک اسید در دو مرحله (125 و 145 روز بعد از گل دهی) روی میوه ها محلول پاشی شد. میوه ها در زمان بلوغ تجاری (TSS= 6.2 Brix) برداشت و به مدت 14 هفته در دمای 1±5/1 درجه سلسیوس انبار شدند. ویژگی های مختلف میوه در زمان های صفر (قبل از شروع انبارمانی)، 11 و 14 هفته پس از برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه ها نشان داد که سالیسیلیک اسید سبب کاهش در از دست دهی وزن و تاخیر در پراکسیداسیون لیپیدهای غشا شد. بیشترین مقدار سفتی بافت میوه مربوط به تیمار 5/1 میلی مولار سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار شاهد بود. افزون بر این، میوه های کیوی تیمار شده با سالیسیلیک اسید به طور معنی داری مقدار کلروفیل کل، شاخص *L و *b بیشتر و مقدار شاخص *a، pH و ماده های جامد محلول کل (TSS) کمتری در مقایسه با شاهد داشتند. تیمار قبل از برداشت سالیسیلیک اسید سبب کاهش فعالیت میکروبی (log CFU g-1) میوه های تیمار شده در طی انبارمانی شد. هم چنین، بیشترین مقدار فنول کل و اسکوربیک اسید مربوط به تیمار 5/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید و بیشترین مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی مربوط به تیمار 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید بود که از این راه سالیسیلیک اسید موجب بهبود ترکیب های آنتی اکسیدانی میوه کیوی شد. در مجموع، به نظر می رسد محلول پاشی قبل از برداشت سالیسیلیک اسید روش مناسب و کاربردی برای حفظ کیفیت پس از برداشت میوه ها می باشد و با افزایش سیستم آنتی اکسیدانی در محصول ها، سبب تضمین بیشتر سلامت مصرف کننده خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
399 -410
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.