بررسی هتروزیس و روابط ژنتیکی برخی ویژگی های کیفی میوه در پنج رگه مختلف گوجه فرنگی

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی میزان هتروزیس و روابط ژنتیکی رگه های مختلف گوجه فرنگی در برخی از ویژگی های کیفی میوه، پنج رگه متفاوت گوجه فرنگی در یک تلاقی دای آلل کامل مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها اختلاف معنی داری را در بین نژادگان ها در سطح احتمال 1% برای ویژگی های ماده های جامد محلول، اسیدیته کل، شاخص رسیدگی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، اسکوربیک اسید، فلاونوییدها و فنول کل نشان داد. بیشترین میزان هتروزیس براساس والد برتر برای ویژگی های فنول کل و فلاونویید کل مشاهده شد. نتیجه های تجزیه و تحلیل هیمن نشان داد که اثرهای افزایشی و غیر افزایشی در کنترل ویژگی های مورد مطالعه نقش داشتند. تجزیه ژنتیکی به روش هیمن نشان داد که به غیر از ویژگی فنول کل، دیگر ویژگی ها زیر کنترل اثرهای غالبیت ژن ها قرار داشتند و وراثت پذیری خصوصی پایین مبین سهم بیشتر اثر غیرافزایشی ژن ها در کنترل آن ها بود. بنابراین، با توجه به وراثت پذیری پایین و بالا نبودن پتانسیل انتخاب می توان از روش های دورگه گیری و پدیده هتروزیس در نسل اول برای بهبود این ویژگی ها بهره مند شد. در مقابل، وراثت پذیری خصوصی بالای فنول کل نشان دهنده نقش اثر افزایشی ژن ها در کنترل آن بود. از این رو برای فنول کل می توان با انتخاب نژادگان های برتر برای این ویژگی، به به نژادی جمعیت پرداخت. در جمع، می توان از روش های دورگه گیری برای بهبود ویژگی های کیفی میوه در گوجه فرنگی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
411 -422
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138251 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.