مقایسه روش دراستیک استاندارد و مدل های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر (K (IBK و درخت تصمیم M5 در مکان یابی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آستانه - کوچصفهان)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به منابع آب زیرزمینی، حفاظت و جلوگیری از آلودگی این منابع امری ضروری تلقی می گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آب زیرزمینی آبخوان دشت آستانه- کوچصفهان استان گیلان، با استفاده از روش دراستیک و مدل های ناپارامتریک انجام شد.

مواد و روش ها

در این پژوهش، پارامترها به صورت 7 لایه در محیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای دشت تهیه و پس از وزن دهی و ترکیب رتبه های استاندارد، نقشه آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت با استفاده از روش دراستیک تعیین گردید. برای صحت سنجی مدل، از داده های نیترات در منطقه استفاده شد. سپس با کمک مدل های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر K و درخت تصمیم M5 مقدار نیترات تخمین زده شد. همچنین آزمون گاما برای یافتن بهترین ترکیب پارامترهای ورودی اجرا گردید.

یافته‎ ها

بر اساس نتایج این پژوهش، آسیب‎پذیری آبخوان دشت کوچصفهان در 56/18% دارای آسیب پذیری اندک، 29/51% دارای آسیب‎پذیری اندک تا متوسط، 46/28% دارای آسیب‎پذیری متوسط تا زیاد و 67/1% دارای آسیب‎پذیری زیاد می‎باشد. همچنین هر دو مدل ناپارامتریک به کار گرفته شده تخمین مناسبی از مقدار نیترات می‎دهند، اما مدل M5 بهترین نتایج را دربرداشت (98/0=R2).

نتیجه‎ گیری

مدل های ناپارامتریک، روشی کارا در تخمین آسیب پذیری آبخوان محسوب می شوند و نتایج دقیقی از برآورد پتانسیل آلودگی در منطقه می دهند. این نکته برتری مدل M5 نسبت به سایر روش های مورد بررسی در آسیب پذیری آبخوان را نشان می دهد. 

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
315 -329
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138314 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.