ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن سنگ گرانیت و مرمریت به روش ماتریس لئوپولدایرانی و RIAM

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

صرف نظر از اثرات مثبت اقتصادی، تاثیرات نامطلوب محیط زیستی معادن، ارزیابی اثرات زیست محیطی را ضروری می سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن سنگ گرانیت و مرمریت در استان خراسان رضوی انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی- مقطعی، اثرات زیست محیطی معدن سنگ گرانیت ده غیبی و معدن سنگ سرخ سنگ چاه فالیز (مرمریت) در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بازدیدهای میدانی، اطلاعات از طریق چک لیست گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ماتریس RIAMو لیوپولد ایرانی انجام شد.

یافته ها

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات معادن از طریق ماتریس لیوپولد، میانگین رده بندی کلی در تمام محیط ها شامل فرهنگی، اقتصادی- اجتماعی، بیولوژیکی و فیزیکی 1/46- بود که بیانگر پیامدهای منفی ضعیف است. همچنین مخرب ترین پیامدها مربوط به محیط بیولوژیکی بود. بر اساس نتایج ماتریس RIAM، بیشترین تاثیرات منفی معدن کاری بر روی محیط فیزیکی- شیمیایی بود.

نتیجه گیری

فعالیت های بهره برداری از سنگ گرانیت ده غیبی و سنگ سرخ سنگ چاه فالیز (مرمریت) با توجه به ماتریس RIAM در مجموع دارای اثرات منفی متوسط تا اندک بر روی محیط فیزیکی- شیمیایی و با توجه به ماتریس لیوپولد، دارای اثرات منفی اندک بر محیط های بیولوژیکی و فیزیکی- شیمیایی می باشد. با اعمال ملاحظات زیست محیطی ادامه بهره برداری از معدن سنگ خراسان رضوی می توان علاوه بر تحقق اهداف توسعه ملی، اشتغال زایی و ایجاد تاسیسات زیربنایی را نیز دنبال کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
330 -340
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138315 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.