تاثیر نانو کلات کلسیم بر ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عمرگلجای سه رقم گل ژربرا (.Gerbera jamesonii L) تحت سیستم هیدروپونیک

پیام:
چکیده:

ژربرا یکی از مهم ترین گل های بریدنی جهان است که تولید آن رو به افزایش می باشد. یکی از مشکلات عمده در پرورش گل ژربرا، خمیدگی گردن و عمر پس از برداشت آن می باشد. با توسعه روزافزون صنعت گلکاری و لزوم افزایش کمیت و کیفیت گل، لازم است از عناصر سودمند در تولید گل ها استفاده شود. کلسیم، یکی از عناصر پرمصرف مهم می باشد.با استفاده از نانو ذرات می توان کاربرد کودهارا کنترل شده تر و آزادسازی عناصر را با تاخیر زمانی مطلوبی فراهمنمود. پژوهش حاضر به صورت کشت گلدانی از پاییز سال 1395 تا بهار سال 1396 در مجتمع گلخانه های دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و به منظور بررسی اثرات غلظت های مختلف نانو کلات کلسیم بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل ژربرا صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از محلول پاشی سه غلظت نانوکلات کلسیم (صفر، 2 و 3 گرم در لیتر) روی سه رقم گل ژربرا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و  به اجرا درآمد و در پایان صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ماندگاری این ارقام بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانو کلات کلسیم صفات مورفولوژیکی مرتبط با گل به طور معنی داری بهبود یافت. کاربرد نانو کلات کلسیم باعث افزایش میزان کلروفیل و کلسیم بافت ساقه گل دهنده و همچنین باعث کاهش نشت یونی گردید. افزایش غلظت نانو کلات کلسیم در ماندگاری و جذب آب گل آذین ژربرا موثر بود. پاسخ ارقام به نانو کلات کلسیم بر اساس صفات اندازه گیری شده متفاوت بود. در بین تیمارهای به کاررفته، غلظت 3 گرم در لیتر با افزایش ماندگاری گل و بهبود صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138322 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.