طراحی مدل اینرسی سازمانی براساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور.

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل اینرسی سازمانی بر اساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور (372 نفر) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان 181 نفر انتخاب گردید. و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شده است. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است، و ابزار اندازه گیری: پرسشنامه اینرسی سازمانی استفی هاگ (2014) و توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) می باشد. روایی پرسش نامه ها با نظر 10 نفر از اساتید متخصص مدیریت ورزشی تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای اینرسی سازمانی 89/0 و توانمند سازی کارکنان 93/0 به دست آمد. به دلیل غیر نرمال بودن داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و براساس نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اینرسی سازمانی 363/4 -value=t ؛ 76/0- = ضریب مسیر تاثیر معنی دار و منفی دارد و شاخص کلی برازش مدل GOF برابر با 736/0 و در حد قوی است. اگر مدیران سازمان های ورزشی به دنبال کاهش اینرسی سازمانی هستند باید در جهت توانمندسازی کارکنان گام بر دارند .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138377 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.