بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

پیام:
چکیده:

ینستاگرام، از جمله اپلیکیشن‌هایی است که در کشور ما با استقبال گسترده کاربران روبرو شده است. در پنج سال اخیر، استفاده از این نرم‌افزار به منظور ایجاد و توسعه کسب‌وکار شدت گرفت؛ به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان نیز به آن رو آوردند. پژوهش حاضر یک تحقیق تحلیلی-توصیفی بود که در آن جمع‌آوری اطلاعات از طریق دانش تخصصی نویسندگان، مطالعه کتابخانه‌ای، جدیدترین مقالات مرتبط با موضوع در پایگاه‌های داده مهم و شناخته شده علمی و پژوهشی و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با روایی و پایایی پژوهش‌های کیفی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد شرط موفقیت در فروش محصولات، توجه به روش‌های حرفه‌ای خلق محتوا و استمرار در اجرای آن به کمک متخصصین کسب‌وکار است.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.