استقلال قطب های علمی علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

قطب های علمی سازمان هایی هستند که در زمینه تخصصی خود فعالیت های شاخصی دارند. در این سازمان ها متخصصین مربوطه در حوزه ای ویژه فعالیت می کنند و این قابلیت را دارند که با استفاده از ابزارهای جدید و تکنیک ها و تکنولوژی های خلاقانه، خدمات با کیفیت خود را ارایه نمایند و برای سازمان خود منافع مالی و بازگشت هزینه به همراه داشته باشند. ارتقای استقلال قطب ها نقش مهمی در رقابت پایدار آن ها در آینده دارد. لذا این مطالعه با هدف تبیین نظرات اعضای قطب های علوم پزشکی کشور در خصوص استقلال قطب های علمی انجام شد.

روش پژوهش

این مطالعه به صورت کیفی و با روش تحلیل محتوا از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی با 7 نفر از اعضای قطب های علمی علوم پزشکی کشور، صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. متن مصاحبه ها از طریق کد گذاری و تشکیل طبقات و زیر طبقات بررسی شدند و با استفاده از نرم افزار10  MaxQDA  تحلیل شدند.  

یافته ها

 براساس نظرات مشارکت کنندگان دستیابی به استقلال و اختیار قطب ها در کشور نیازمند یک سری پیش نیازها (من جمله اهداف، استراتژی ها) است. همچنین دارای ابعاد مشخص (ازجمله منابع مالی، انسانی) نیز می باشد. مشارکت کنندگان موانع و چالش هایی را برای استقلال قطب ها برشمردند (فرآیندهای بروکراتیک، عدم تفویض اختیار و غیره) و راهکارهایی را نیز به عنوان موارد راهگشا معرفی کردند (انجام ارزشیابی درونی و بیرونی، اعتباربخشی و غیره).

نتیجه گیری

بر اساس مصاحبه ها و تحلیل صورت گرفته به نظر می رسد پیش از اعطای استقلال به قطب های علمی کشور لازم است مواردی چون پیش نیازها، مشخص نمودن ابعاد مورد نظر در استقلال قطب ها، مرتفع نمودن چالش های پیش رو و ارایه راهکارها مد نظر قرار گیرد. همچنین طبق نتایج به دست آمده پیش نویس آیین نامه استقلال قطب ها تنظیم شد که می تواند به عنوان راهنمایی در مسیر استقلال قطب های علمی مورد استفاده سیاستگذاران قرار بگیرد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.