بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر باروری زنان شاغل در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:

تغییرات و تحولات در زندگی زنان یکی از عرصه های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید است. این تغییرات و تحولات خود دامنه وسیعی را از تغییر باورها و انگاره های اجتماعی درباره زنان تا تغییر نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی در بر می گیرد. با توجه به پیامد تغییراتی که در تحقیق حاضر سعی بر ان دارد تا عوامل موثر بر باروری که از ، ساختار خانواده و نقش زنان ایجاد شده مهم ترین مباحث در تحلیل های جامعه امروز است را با تاکید بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مورد سنجش قراردهد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش بوده و جمعیت آماری تحقیق کلیه زنان شاغل در سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران می باشد. ،حاضر نفر مورد 188 ، برآورد حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری از طریق فرمول عمومی کوکران محاسبه قرار گرفت که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار سنجش و اندازه گیری پرسشنامه بود که با روش مصاحبه از واحدهای نمونه پرسیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها ،تحقیق نیز در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که هیچ یک از عومل جمعیت شناختی با باروری زنان شاغل در بیمه مرکزی ارتباط نداشتند و در بین عوامل اجتماعی نیز تنها نوع شغل زنان با باروری ان تعداد اتومبیل بیشتر و ، ها مرتبط بوده است. همچنین باروری زنان در خانواده هایی با درآمد بیشتر همچنین ان هایی که مالک منزل مسکونی خود بودند نیز بیشتر بود. در واقع عوامل اقتصادی بیش از عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر باروری زنان شاغل در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138767 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.