ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند میشان در ناحیه شهدادی، جنوب خاوری حوضه زاگرس (شمال بندر عباس)

پیام:
چکیده:

سازند میشان عضو میانی گروه فارس است که در حوضه رسوبی زاگرس در بازه زمانی میوسن پیشین پلیوسن نهشته شده است. برای بررسی ریزرخساره ها و بازسازی محیط رسوبی نهشته های این سازند در جنوب خاوری حوضه زاگرس، برشی در ناحیه شهدادی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به مطالعات سنگ چینه نگاری، دو رخساره سنگ آهکی و مارنی در برش تشخیص داده شد. رخساره سنگ آهکی شامل نه ریزرخساره (L1-L9) و رخساره سنگی مارنی دربرگیرنده نهشته های سه محیط (MA-MC) است. بر اساس ریزرخساره های شناسایی شده، ارتباط جانبی آن ها با هم، ترکیب اجزای کربناته و فونای موجود، در محیط نهشته های پلاتفرم کربناته از نوع رمپ همشیب با سه مجموعه رخساره ای رمپ داخلی، میانی و بیرونی تشکیل گردیده است. در مجموعه رخساره ای رمپ داخلی کمربندهای رخساره ای پهنه کشندی، لاگون محصور شده و پشته های ماسه ای، در مجموعه رخساره ای رمپ میانی کمربندهای رخساره ای لاگون غیرمحصور و ریف کومه ای و در مجموعه رخساره ای رمپ بیرونی، کمربند رخساره ای دریای باز تشخیص داده شده است. بیشترین نهشته های برش به ترتیب مربوط به کمربندهای رخساره ای لاگون غیرمحصور، لاگون محصور و دریای باز بوده که در سکانس هایی عمیق شونده به سمت بالا نهشته شده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138805 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.