ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند میشان در ناحیه شهدادی، جنوب خاوری حوضه زاگرس (شمال بندر عباس)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سازند میشان عضو میانی گروه فارس است که در حوضه رسوبی زاگرس در بازه زمانی میوسن پیشین پلیوسن نهشته شده است. برای بررسی ریزرخساره ها و بازسازی محیط رسوبی نهشته های این سازند در جنوب خاوری حوضه زاگرس، برشی در ناحیه شهدادی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به مطالعات سنگ چینه نگاری، دو رخساره سنگ آهکی و مارنی در برش تشخیص داده شد. رخساره سنگ آهکی شامل نه ریزرخساره (L1-L9) و رخساره سنگی مارنی دربرگیرنده نهشته های سه محیط (MA-MC) است. بر اساس ریزرخساره های شناسایی شده، ارتباط جانبی آن ها با هم، ترکیب اجزای کربناته و فونای موجود، در محیط نهشته های پلاتفرم کربناته از نوع رمپ همشیب با سه مجموعه رخساره ای رمپ داخلی، میانی و بیرونی تشکیل گردیده است. در مجموعه رخساره ای رمپ داخلی کمربندهای رخساره ای پهنه کشندی، لاگون محصور شده و پشته های ماسه ای، در مجموعه رخساره ای رمپ میانی کمربندهای رخساره ای لاگون غیرمحصور و ریف کومه ای و در مجموعه رخساره ای رمپ بیرونی، کمربند رخساره ای دریای باز تشخیص داده شده است. بیشترین نهشته های برش به ترتیب مربوط به کمربندهای رخساره ای لاگون غیرمحصور، لاگون محصور و دریای باز بوده که در سکانس هایی عمیق شونده به سمت بالا نهشته شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138805 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!