دیرینه بوم شناسی تورونین سانتونین بر پایه روزن داران شناور در برش الگو سازند سورگاه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب ایلام

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی دیرینه بوم شناسی تورونین سانتونین، برش الگو سازند سورگاه در تاقدیس کبیرکوه ایلام انتخاب و مورد نمونه برداری و بررسی دقیق چینه شناسی و فسیل شناسی قرار گرفت. این توالی دارای سنگ شناسی شیل و شیل های مارنی با میان لایه های نازک سنگ آهک مارنی به ضخامت 168 متر است. مرز زیرین و فوقانی سازند سورگاه به ترتیب با سازند های آهکی و سخت سروک و ایلام به صورت همشیب همراه با مرز مشخص سنگ شناسی است. در این پژوهش با استفاده از نسبت روزن داران شناور به کف زی و رابطه تعیین عمقVan der Zwaan ، به طور کلی برای تورونین سانتونین در سازند سورگاه محیط دریای باز عمیق (باتیال بالایی) با عمق متوسط 662  متر تعیین شد. در قاعده سازند سورگاه و در طول بایوزونMarginotruncana sigali-Dicarinella primitiva Zone  با سن تورونین پسین، میزان فراوانی فرم های عمیق(H3) و درصد روزن داران شناور (%P) افزایش می یابد که نشان دهنده افزایش سطح آب است و رونق فرم های کارن دار و k-strategic مثل Dicarinella و Marginotruncana حاکی از شرایط الیگوتروفیکی و کاهش مواد مغذی است، همچنین کاهش فرم های بدون کارن مثل Muricohedbergella و Whiteinella نشان دهنده افزایش شوری در این بایوزون است. در میانه های سازند سورگاه و در بایوزون Dicarinella concavata Zone با سن انتهای تورونین پسین کنیاسین تا اوایل سانتونین کاهش درصد روزن داران شناور (%P) و افزایش فرم های کم عمق (H1) حاکی از کاهش تدریجی سطح آب می باشد و افزایش فرم های بدون کارن و r-strategic مثل Muricohedbergella و Whiteinella حاکی از وفور مواد مغذی و شرایط یوتروفیکی و کاهش نسبی شوری آب است. در راس سازند سورگاه و در بایوزون Dicarinella asymetrica Zone با سن سانتونین پیشین شاهد نوسانات شرایط محیطی هستیم به این صورت که در ابتدا کاهش درصد روزن داران شناور (%P) و افزایش فرم های کارن دار و  k-strategicحاکی از افزایش مواد مغذی و شوری و شرایط الیگوتروفیکی است، اما در آخرین افق های آن افزایش فرم های بدون کارن و r-strategic حاکی از وفور مواد مغذی و شرایط یوتروفیکی و کاهش شوری آب است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -249
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.