مرجان های پرمین عضو باغ ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، مرجان های عضو باغ ونگ سازند جمال در دو برش چینه شناسی کوه باغ ونگ و کوه شش انگشت مورد مطالعه قرار گرفته اند. عضو باغ ونگ متشکل از توالی از شیل و سنگ آهک مارنی فسیل دار است که در بخش ابتدایی خود واحد آواری از ماسه سنگ آهکی و کنگلومرا دارند و بر روی شیل های سبز رنگ سازند سردر قرار گرفته اند. این عضو در بالا نیز به واسطه یک افق کنگلومرایی، توسط سنگ آهک های چرت دار ادامه سازند جمال پوشیده می شود. مرجان های به دست آمده از عضو باغ ونگ مشتمل بر 27 جنس، 2 زیرجنس، 35 گونه و 6 زیرگونه متعلق به 20 خانواده مختلف از فرم های روگوزای منفرد و کلنی سریویید و فاسیکولیت و نیز فرم های تابولاتا هستند و مشابه با فونای پرمین پیشین (ساکمارین تا کنگورین) در نواحی مختلف سرزمین های سیمرید می باشند. این مرجان ها در قالب دو فون کلی واگینوفیلوم و سیاتاکسونیا قابل دسته بندی بوده، اگرچه فونای سیاتاکسونیا مجموعه غالب توالی از نظر تنوع و فراوانی هستند. از دیدگاه پراکنش زیست جغرافیایی دیرینه، جنس های کلنی فاسیکولیت و سریویید فون واگینوفیلوم موید آب های گرم و کم عمق نواحی گرمسیری استوایی حوضه تتیس در پرمین و جنس های روگوزای منفرد کوچک، نشانگر فون سیاتاکسونیا و یادآور آب های سرد و معتدل ایالت وراگرمسیری تا دوقطبی شمالی جنوبی می باشند. بر این اساس، فونای سیاتاکسونیای مورد مطالعه در عضو باغ ونگ قابل مقایسه با قلمروی پری گندوانا و واگینوفیلیدهای به دست آمده مشابه با فرم های معرفی شده از چین شمالی و جنوبی در ایالت گرمسیری هستند. لذا فون مرجانی پرمین پیشین ایران مرکزی، مجموعه پیچیده و مخلوطی از فونای معتدل/سرد سیاتاکسونیا با فونای حاره ای واگینوفیلوم می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
250 -271
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.