محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی توالی های کربناته ائوسن در ناحیه جنوب کرمان (بلوک لوت): با تاکید بر اهمیت تجمعات نومولیتی (یا پشته های نومولیتی)

پیام:
چکیده:

در این مطالعه توالی های کربناته دریای کم عمق ایوسن در جنوب کرمان (بلوک لوت) در برش های خان گازان و خداگن به ترتیب با ضخامت های 75 و 48 متر مورد مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات صحرایی و میکروسکپی بر اساس توزیع محیطی روزن داران کف زی بزرگ به شناسایی 7 رخساره شامل پکستون ماسه دار، رودستون نومولیتی، پکستون گرینستون بایوکلاستی جلبک دار، رودستون بایندستون جلبک دار، وکستون باندستون مرجانی، پکستون گرینستون نومولیتیوکلاستیک و پکستون گرینستون بایوکلاستی منجر شد که درون یک مدل رمپ کربناته برای ته نشست های ایوسن پیشنهاد شدند. همچنین نتایج حاصل از مطالعات چینه نگاری سکانسی به شناسایی دو سکانس رده سوم دربرگیرنده چهار سیستم تراکت در این مجموعه منجر شد. علاوه بر این، تجمعات پوسته های Nummulites (پشته های نومولیتی) با ساختارهای برآمده کم ارتفاع، درون بخش رمپ میانی و تحت تاثیر شرایط جریانی با انرژی متوسط تا زیاد (همچون جریانات امواج) حاصل تجمعات پوسته های تک گونه ای Nummulites perforatus برای اولین بار از این ناحیه معرفی می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
272 -287
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138809 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.