بررسی برخی فاکتورهای موثر بر تولید و بیماریزایی زئوسپورهای Phytophthora capsici و P.nicotianae روی میوه ی گوجه فرنگی

پیام:
چکیده:

گونه هایی از جنس فایتوفتورا باعث پوسیدگی ریشه، طوقه و مرگ گیاهچه ی گوجه فرنگی می شوند. در صورت تماس میوه با خاک و فعال بودن بیمارگر،  میوه در معرض پوسیدگی به نام پوسیدگی چشم گوزنی قرار می گیرد. در این تحقیق عوامل بیمارگر از خاک، ریشه و طوقه ی گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی جداسازی شده و به عنوان گونه های capsici  Phytophthora و P.nicotianae  شناسایی و  بیماری زایی هردو گونه روی نشاهای گوجه فرنگی به اثبات رسید. تولید زیوسپور در این گونه ها تحت تاثیر شرایط نوری و دمایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از لحاظ واکنش به شرایط دمایی بین آنها اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین دما در آزادسازی زیوسپور هر دو گونه اثر معنی داری داشت. بیشترین تولید زیوسپور در یکی از جدایه های P.capsici در 20 درجه ی سانتی گراد و در شرایط تاریکی اتفاق افتاد. در مورد P.nicotianae در 25 درجه ی سانتی گراد و شرایط نوری بیشترین زیوسپور تولید شد. بیشترین طول زخم ایجاد شده توسط زیوسپورها در جدایه ی شماره ی دو مربوط به گونه یP.capsici  رخ داد که اندازه ی آن در 25 درجه ی سانتی گراد و تاریکی پس از پنج روز به حدود 50 میلی متر رسید. در مورد گونه ی P.nicotianae  بیشترین بیماری زایی زیوسپورها در 27 درجه ی سانتی گراد و در شرایط نوری حادث شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.